۱۴:۱۰
مکث ۲۶

روزانه چند ساعت برای CIA کار می کنید؟!

حـدود ۳۰ سـال پیش، انجـمنی در آمـریکا تـاسیس شـد که وابسـته بـه پـنتاگـون بـود. بـه نـام هـای لـندز. افـراد بـرجسـته ی فناوری، نظامی...