۱۲:۱۶
Max-25-۱

چه کسی زندگی ما را دید می زند؟

در تاریخ ۱۳ ژانویه ی ۲۰۱۸ یک اعلان خطر در منطقه ی هاوایی  آمریکا منتشر شد حاکی از این که در معرض حمله ی موشکی قرار گرفتیم. هر چه سریع...
۱۶:۰۵
Max24-1

دلسوزی آمریکایی!

چشم آبی ها منابع کشورهای گرسنه رو می برن و در ازاش بخور و نمیری به این کشور ها می فرستن که اگر برسه به دست این بیچاره ها، از جیب مردم...
۱۱:۱۱
Max23-۱

اگر صهیونیست ها فقط یهودی بودند..

فـالانـژیسم مسیحی و اتـحادش بـا صهیونیست هـا بـرای جـنایت علیه مسـلمانـان رو همین جـا نـگه دارین و بیاید ارتـفاع رو ببریم بالاتر و بی...
۱۳:۵۰
Max22-۱

سبک زندگی شما این شکلیه؟

مک دونـالـد، یکی از فـروشـگاه هـای بـزرگ زنجیره ای فسـت فـود در دنیاسـت که بـرای اعـطای نـمایندگی شـرایط بسیار سـخت گیرانـه ای داره و...