۱۵:۲۱
قسمت چهارم مکث

بشرِ کمتر، زندگیِ بهتر

بشر کمتر، زندگی بهتر! این شعاری ست که پولدارهای دنیا یا به تعبیری دولت مخفی جهان با افتخار بر زبان می آورند. در این برنامه ببینید که...