۳:۴۰
نه به جنگ

نه به جنگ؟!

و ما برای عزت و آبرو، ناگزیریم از جنگ.. که این وعده‌ی صادق است..
۰۳:۱۸
pexels-photo-1853354

انتظار، عمل است نه حالت.

انتظار، عمل است نه حالت. عید شما مبارک❤️ از کتاب «انتظار»، علی صفایی حائری(عین-صاد) @ali.safaeihaeri...
01:05
2222367_385

بهار مسئولیت در بحران و حادثه‌ها

مسئولیت درختی است که زمینه‌اش شناخت‌ها هستند و ریشه‌اش اعتقادها و بهارش بحران‌ها و حادثه‌ها و گرفتاری‌ها. ازکتاب «مسئولیت و سازندگی»،...
۹:۱۶
Max-31

جَعلیِ عمیق!

در سال ۱۸۹۸ یعنی حدود ۱۲۰ سال پیش، شرکت فیلمسازی توماس ادیسون، که به مخترع لامپ معروفه، از جنگ کوبا یک فیلم مستند تهیه کرد تا مردمی ک...
14:14
Max-30

کارفرما، پیمانکار!

ﻫـــﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻣـــﺎده ی ۵۱ ﻣـــﻨﺸﻮر ﺳـــﺎزﻣـــﺎن ﻣـــﻠﻞ ﺷـــﺮوع ﺷـــﺪ. ﺳـــﺎزﻣـــﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣـــﻠﻞ دﻧﯿﺎ در ﺧﯿﺎﺑـــﺎن ﻫـــﺎ ﻓـــﺮﯾﺎد...
۱۱:۴۵
Max 29

شامِ فرانسوی، ماجرای سوریه و ما (3)

ﯾﮏ ﺣـﺎدﺛـﻪ ی ﺧﯿﻠﯽ ﻣـﻬﻢ در ﻟـﺒﻨﺎن رخ داد، ﺳـﺎل ۲۰۰۵. ﻃﯽ ﯾﮏ اﻧـﻔﺠﺎر، رﻓﯿﻖ ﺣـﺮﯾﺮی و ۲۲ ﻧـﻔﺮ از ﻫـﻤﺮاﻫـﺎﻧـﺶ ﺗـﺮور ﺷـﺪن و اﻧﮕﺸـﺖ اﺗـﻬﺎم ﺑـ...
۱۵:۵۶
مکث ۲۸

شامِ فرانسوی، ماجرای سوریه و ما (۲)

در سال ۱۹۵۷ میلادی یعنی دقیق تر آبان ۱۳۳۶ خودمون، هیئت وزیران ایران لایحه ای رو به مجلس تقدیم کرد که بحرین را به عنوان استان چهاردهم...
14:30
مکث ۲۷

شامِ فرانسوی؛ ماجرای سوریه و ما

در فاصله‌ی سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۵ درگیری های خونینی بین نیروهای فرانسه و مردم سوریه در گرفت که هزاران جوان بیگناه سوری کشته شدند. سوریه...
۱۴:۱۰
مکث ۲۶

روزانه چند ساعت برای CIA کار می کنید؟!

حـدود ۳۰ سـال پیش، انجـمنی در آمـریکا تـاسیس شـد که وابسـته بـه پـنتاگـون بـود. بـه نـام هـای لـندز. افـراد بـرجسـته ی فناوری، نظامی...
۱۲:۱۶
Max-25-۱

چه کسی زندگی ما را دید می زند؟

در تاریخ ۱۳ ژانویه ی ۲۰۱۸ یک اعلان خطر در منطقه ی هاوایی  آمریکا منتشر شد حاکی از این که در معرض حمله ی موشکی قرار گرفتیم. هر چه سریع...