۳:۴۰
نه به جنگ

نه به جنگ؟!

و ما برای عزت و آبرو، ناگزیریم از جنگ.. که این وعده‌ی صادق است..
۹:۱۶
Max-31

جَعلیِ عمیق!

در سال ۱۸۹۸ یعنی حدود ۱۲۰ سال پیش، شرکت فیلمسازی توماس ادیسون، که به مخترع لامپ معروفه، از جنگ کوبا یک فیلم مستند تهیه کرد تا مردمی ک...
14:14
Max-30

کارفرما، پیمانکار!

ﻫـــﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻣـــﺎده ی ۵۱ ﻣـــﻨﺸﻮر ﺳـــﺎزﻣـــﺎن ﻣـــﻠﻞ ﺷـــﺮوع ﺷـــﺪ. ﺳـــﺎزﻣـــﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣـــﻠﻞ دﻧﯿﺎ در ﺧﯿﺎﺑـــﺎن ﻫـــﺎ ﻓـــﺮﯾﺎد...
۱۱:۴۵
Max 29

شامِ فرانسوی، ماجرای سوریه و ما (3)

ﯾﮏ ﺣـﺎدﺛـﻪ ی ﺧﯿﻠﯽ ﻣـﻬﻢ در ﻟـﺒﻨﺎن رخ داد، ﺳـﺎل ۲۰۰۵. ﻃﯽ ﯾﮏ اﻧـﻔﺠﺎر، رﻓﯿﻖ ﺣـﺮﯾﺮی و ۲۲ ﻧـﻔﺮ از ﻫـﻤﺮاﻫـﺎﻧـﺶ ﺗـﺮور ﺷـﺪن و اﻧﮕﺸـﺖ اﺗـﻬﺎم ﺑـ...
۱۵:۵۶
مکث ۲۸

شامِ فرانسوی، ماجرای سوریه و ما (۲)

در سال ۱۹۵۷ میلادی یعنی دقیق تر آبان ۱۳۳۶ خودمون، هیئت وزیران ایران لایحه ای رو به مجلس تقدیم کرد که بحرین را به عنوان استان چهاردهم...