۳:۴۰
نه به جنگ

نه به جنگ؟!

و ما برای عزت و آبرو، ناگزیریم از جنگ.. که این وعده‌ی صادق است..
۱۲:۰۲
قسمت پنجم مکث

کی فروخته؟ کی خریده؟

خب مو بلوندهای چشم آبی که از پنجره ی خونه شون به شرق نگاه می کردند، نگاهشون به همین وسط های شرق گره می خورد و اسمش رو گذاشتن شرق میان...
۱۱:۲۶
کوکا کولا دیکتاتور تره یا پپسی؟

کوکا کولا دیکتاتور تره یا پپسی؟

در نظام سیاسی آمریکا، مردم به رنگ حزب دلخواه در می آیند. به عبارتی دیکتاتوری رنگ ها حکومت می کند. چیزی به نام توهم حق انتخاب، دموکراس...
14:14
Max-30

کارفرما، پیمانکار!

ﻫـــﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻣـــﺎده ی ۵۱ ﻣـــﻨﺸﻮر ﺳـــﺎزﻣـــﺎن ﻣـــﻠﻞ ﺷـــﺮوع ﺷـــﺪ. ﺳـــﺎزﻣـــﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣـــﻠﻞ دﻧﯿﺎ در ﺧﯿﺎﺑـــﺎن ﻫـــﺎ ﻓـــﺮﯾﺎد...
14:30
مکث ۲۷

شامِ فرانسوی؛ ماجرای سوریه و ما

در فاصله‌ی سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۵ درگیری های خونینی بین نیروهای فرانسه و مردم سوریه در گرفت که هزاران جوان بیگناه سوری کشته شدند. سوریه...
۱۱:۴۵
Max 29

شامِ فرانسوی، ماجرای سوریه و ما (3)

ﯾﮏ ﺣـﺎدﺛـﻪ ی ﺧﯿﻠﯽ ﻣـﻬﻢ در ﻟـﺒﻨﺎن رخ داد، ﺳـﺎل ۲۰۰۵. ﻃﯽ ﯾﮏ اﻧـﻔﺠﺎر، رﻓﯿﻖ ﺣـﺮﯾﺮی و ۲۲ ﻧـﻔﺮ از ﻫـﻤﺮاﻫـﺎﻧـﺶ ﺗـﺮور ﺷـﺪن و اﻧﮕﺸـﺖ اﺗـﻬﺎم ﺑـ...