توضیحات:

ﯾﮏ ﺣـﺎدﺛـﻪ ی ﺧﯿﯽ ﻣـﻢ در ﻟـﻨﺎن رخ داد، ﺳـﺎل ۲۰۰۵. ﻃ ﯾﮏ اﻧـﻔﺠﺎر، رﻓﯿﻖ ﺣـﺮﯾﺮی و ۲۲ ﻧـﺮ از ﻫـﺮاﻫـﺎﻧـﺶ ﺗـﺮور ﺷـﺪن و اﻧﮕﺸـﺖ اﺗـﺎم ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳـﻮرﯾﻪ رـﺖ، ﭼـﻮن رﻓﯿ ﺣـﺮﯾﺮی ﺧﯿﻠ ﺗـﻼش ﮐﺮد ﻧﯿﺮوـﺎی ﺳـﻮرﯾﻪ رو ﮐﻪ از ﺳـل ۱۹۶۷ ﯾﻌﻨﯽ ﺟـﻨ داﺧـﻠﯽ ﻟـﺒﻨﺎن ـﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺻـﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑـ اوﻧـﺠ رﻓـﺘﻪ ﺑـﻮدﻧـﺪ رو ﺧـرج ﮐﻨﻪ. و ﺗـﺎم اﯾﻦ اﺗـﻔﺎـﺎت زﻣـﺎﻧﯽ ﯽ اﻓـﺘد ﮐﻪ ﭘــﻮﻟــﺪارﻫــﺎی دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻃــﺮح ﺑــﺰرگ و ﻣــﻬﻢ رو رو ﮐﺮده ﺑــﻮدﻧــﺪ. ﻃــﺮح ﺧــﺎورﻣﯿﺎﻧــﻪ ی ﺟــﺪﯾﺪ، ﯾﺎ ﺑــﻪ ﻋــﺒﺎرت دﯾﮕﻪﺠــﺰﯾﻪ ی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ.

نظر خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *