توضیحات:

ـــﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻣـــﺎده ی ۵۱ ﻣـــﻨﺸﻮر ﺳـــﺎزﻣـــﺎن ﻣـــﻠﻞ ﺷـــﺮوع ﺷـــﺪ. ﺳـــﺎزﻣـــﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣـــﻠﻞ دﻧﯿﺎ در ﺧﯿﺎﺑـــﺎن ﻫـــﺎ ﻓـــﺮﯾﺎد ﺿـــﺪ ﺻﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳـﺮ ﻣ دن، دور ﻣﯿﺰﻫـﺎ و ﭘـﺎﯾﺎن ﻧﺸﺴـﺖ ﻫـﺎش ﻣﯿﺸﻪ ﺣـﻤﯾﺖ از اﺳـﺮاﺋﯿﻞ، ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ ﻣـﺸﺨﺼ ﮐﻪ ﺑﯽ رﺑـﻂ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﻞ ﻫﺴﺖ و در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻮﻟﺪارﻫﺎی دﻧﯿﺎ. ﺣﺘﯽ ﻣﺎده ی ۵۱ ﻣﻨﺸﻮرش!

ـﺮج ﺑـﻮش در ﺳـل ۲۰۰۱ و در آﺳـﺘﺎـﻪ ی ﺣـﻤﻠﻪ ﻧـﻈﻣﯽ ﺑـﻪ ﻋـﺮاق ﯾﮏ ﺟـﻤﻪ ی ﻣـﻌﺮوف ـﻪ زﺑـﺎن آورد ﮐﻪ ﺑـﺪﻫـﺎ ﺧﯿﯽ دﺳـﺖ ﺑــدﺳــﺖ ﺷــﺪ و اﺻــﻼ ﺑــﻪ ﻋــﻨﻮان ﯾﻋــﺒﺎرت ﮐﻠﯿﺪی در ﻓــﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﺧــﺎرﺟﯽ ﭘــﻮﻟــﺪارﻫــدر ﻗــﺒﺎل ﻣــﻠﻞ دﯾﮕﻪ و اﻋــﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ. »ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ«

نظر خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *