توضیحات:

فــــدکس، مــــخفف فــــدرال اکسپرس. یا پســــت فدرال. یک شـــــــرکت خـــــــصوصی که بـــــــرای یاری بـــــــه خــدمــات پســتی ایالات متحــدهUSPS در ســال ۱۹۷۳ تـاسیس شـده و امـروز یکی از غـول هـای خـدمـات پسـتی و حـمل و نـقل در دنیاسـت. بـا خــــطوط هــــوایی مــــتعلق بــــه خــــودش و شــــعار ارسال یک شبه!

شــرکت هــای خــصوصی آمــریکایی زیادی مــثل فــدکس مــشغول خــدمــات رســانی و رقــابــت بــا خدمات دولتی هستند. یکی از این شـــرکت هـــای خـــصوصی بلک واتـــر هســـــــت. یک نـــــــهاد نـــــــظامی خـــــــصوصی که مـــــالکش اریک پـــــرینس، تشکیلاتـــــش رو بـــــا فــــدکس مــــقایسه کرده. یعنی او میگه مــــا در حــال خــدمــت بــه امنیت ملی هســتیم هــمون طــور که فــدکس در کنار شــرکت دولتی USPS مـــشغول خـــدمـــت رســـانی بـــه شـــرکت پســـت هست. یک شـرکت خـصوصی نـظامی که اگـر بیشتر از ارتــش آمــریکا اختیار و امکان نــداشــته بــاشــه، کمتر از اون هم نیست

بـودجـه ی اونـها تـوسـط پـنتاگـون تـامین میشه و بــرای امنیت آمــریکا در هــر جــایی می جــنگند. در واقـــع عکس می گیرن، قـــبرســـتون تـــحویل می دن. هـمون مـزدور امـا بـا تـعاریف و کلمات زیبا که فـــقط میشه در حکومـــت هـــای مـــدعی دموکراسی پیداش کرد.

نظر خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *